Niepubliczna Przychodnia Lekarska
VADEMECUM Sp. z o.o.
ul. Wolności 440 41-800 Zabrze
(przy ul. Piotra Skargi)

przyjazna-przychodnia2

 
Rozmiar tekstu:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

"W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy następujące informacje"

1.    Administratorem danych jest Niepubliczna Przychodnia Lekarska „VADEMECUM” Sp. z o.o. 41-800 Zabrze ul. Wolności 440.
2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego można kierować zapytania dotyczące przetwarzania Państwa danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Pani/Pana dane osobowe takie jak ( imię i nazwisko, numer PESEL, adres email, numer kontaktowy) są przetwarzane przez Niepubliczna Przychodnia Lekarska „VADEMECUM” Sp. z o.o. w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
A)       objęcia opieką zdrowotną świadczeń realizowanych w ramach NFZ,  usług      komercyjnych i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a     także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub     badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach     lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach     związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na     podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu     Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego     przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie     o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1 z późniejszymi zmianami)     (dalej: „RODO”);
B)       weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz     prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na     podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n.     ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz.     U. z 2017 poz. 1318 i 1524 z późniejszymi zmianami);
C)       dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  – na     podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO z późniejszymi     zmianami;
Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt A i B jest niezbędne dla realizacji przez „VADEMECUM” Sp. z o.o.  umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach świadczeń NFZ, oraz udzielania świadczeń komercyjnych.
Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych wyłącznie w celach określonych w pkt 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
-       w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt B – przez okres     wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez     20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z     zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4     ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami)
-     w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt A i C – do upływu     okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności     gospodarczej;

Przysługuje Pani/Panu prawo do :

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,      ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  •  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.
  •  sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
  •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe - obowiązek podania danych wynika ze wskazanych przepisów prawa podanych w pkt. B. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.
  • Podanie danych typu telefon, mail jest dobrowolne.

info

Por. Dorośli.:32 271-30-48, 32 271-60-60
Poradnia Dziecięca:  32 271-19-66
Poradnia Ginekologiczna: 32 370-27-57
Administracja: 32 274-94-64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizujemy
kontrakt z NFZ

NFZ

Aktualności